Διασυνοριακή περιοχή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Η πολιτική διασυνοριακής συνεργασίας αφορά τη δημιουργία διασυνδέσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα, ώστε να καταστεί δυνατή η κοινή προσέγγιση των κοινών προβλημάτων και ευκαιριών. Το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας αποτελεί στην πραγματικότητα ένα σύνολο προτάσεων για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του σκέλους της διασυνοριακής συνεργασίας του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας των πολιτικών των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα, ως διάδοχος του προγράμματος 2007-2013 που λειτουργεί μεταξύ των δύο χωρών μέχρι τα τέλη του 2015, θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την αποκτηθείσα εμπειρία και τις εκτεταμένες γνώσεις που έχουν αποκτήσει τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι δομές εφαρμογής, προκειμένου να φέρει τη συνεργασία σε νέο επίπεδο.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις που εντοπίζονται στη διαγνωστική έκθεση στη διασυνοριακή περιοχή, όπου η συνεργασία είναι είτε αναγκαία είτε αναμένεται να παράγει σημαντική προστιθέμενη αξία, είτε αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του παρελθόντος, συμπληρώνοντας τα γενικά προγράμματα και τα “έξυπνα εξειδίκευσης “ή με την αξιοποίηση των υφιστάμενων θεσμικών ικανοτήτων ή / και των ρητών απαιτήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες περιφέρειες: